Reklamačný poriadok spoločnosti Renit – beton, s.r.o.,
so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, identifikačné číslo 44 887 647
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č.: 59641/B


Na účely tohoto Reklamačného poriadku spoločnosti Renit, s.r.o. (ďalej len „ Renit “) sa rozumie pod:
produktom jednotlivý výrobok bežnej kvality , ktorý vyrobil Renit z betónovej zmesi sériovo alebo jednotlivý výrobok, ktorý z betónovej zmesi zákazkovo vyrobil Renit na základe objednávky odberateľa, dodávaný jednotlivo alebo v hromadnom balení ;
bežnou kvalitou produktu sa rozumie kvalita, pri ktorej sú zachované všetky podstatné vlastností produktu podmieňujúce jeho bezprostredné používanie ;
odberateľom zmluvná strana bez ohľadu na je ho povahu , ktorý si v spoločnosti Renit objednala dodanie sériovo alebo na zákazku vyrobeného produktu ;

1. Odberateľ je povinný zjavné vady produktu reklamovať bezodkladne po tom, čo ho mal možnosť prezrieť . Skryté vady musia byť reklamované bezodkladne po ich zistení. Reklamácia spotrebiteľa Renit vybavuje podľa osobitného zákona.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne v reklamovanom rozsahu zbytočného odkladu odstránená . Namiesto odstránenia vady je odberateľ oprávnený požadovať výmenu vadou dotknutého produktu, alebo jeho časti ak bol dodaný v hromadnom balení, ak tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť vady. Renit je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadou dotknutý produkt za bezvadný, ak to odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol užívať funkčne určeným spôsobom alebo riadne, má odberateľ právo na výmenu vadou dotknutého produktu alebo má právo od zmluvy v dotknutej časti odstúpiť; rovnaké právo má odberateľ aj ak ide o odstrániteľné vady a odberateľ nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád vadou dotknutý produkt riadne užívať. V prípade inej neodstrániteľnej vady má odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny ; primeranosť zľavy sa posudzuje s ohľadom na konkrétny vadný produkt.

4. Renit preberá záruku za kvalitu produktu v rozsah u, ktorý je určený príslušnou STN a PN pre jednotlivé druhy produktov. Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, Renit záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby – viď. Technické upozornenie na www.renit.sk ).

5.
Renit nezodpovedá za vady alebo vlastnosti produktu vyrobeného na zákazku, ktoré vyplynú z požiadaviek odberateľa. Renit je povinný upozorniť na nevhodnosť požiadaviek odberateľa. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať, odberateľ má právo na zrušenie zmluvy; to isté právo má aj pri odstrániteľných vadách, ak pre ich opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo pre ich väčší počet nemožno vadou dotknutý produkt ria dne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu produktu, odberateľ má právo na primeranú zľavu.

6. Záručná doba je 24 mesiacov. Práv o zo zodpovednosti za vady zanikne, ak sa neuplatní v záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu alebo po dni, do ktorého mal odberateľa povinnosť ho prevziať. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby týkajúcej sa vadou dotknutého produktu nepočíta. Renit je povinný vydať odberateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na www.renit.sk a vo výrobných priestoroch Renitu.

 

Upozornenie na technické vlastnosti produktov spoločnosti Renit – beton, s.r.o.,
so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, identifikačné číslo 44 887 647
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č.: 59641/B

Na účely tohoto Upozornenia na technologické vlastnosti produktu spoločnosti Renit, s.r.o. (ďalej len „ Renit “) sa rozumie pod:
produktom jednotlivý výrobok bežnej kvality , ktorý vyrobil Renit z betónovej zmesi sériovo alebo výrobok, ktorý z betónovej z mesi zákazkovo vyrobil Renit na základe objednávky odberateľa ;
bežnou kvalitou produktu sa rozumie kvalita, pri ktorej sú zachované všetky podstatné vlastností produktu podmieňujúce jeho bezprostredné používanie ;
odberateľom zmluvná strana bez ohľadu na je ho povahu , ktorý si u Renitu objednala dodanie sériovo alebo na zákazku vyrobeného produktu ;

Spoločnosť Renit si dovoľuje svojich zákazníkov upozorniť na nasledovné technologické prejavy produktov a betónovej zmesi :
● Výkvety : pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza v niektorých prípadoch pri vyparovaní vody k vyzrážaniu vápnika na povrch betónu. Tieto výkvety nijako neovplyvňujú úžitkové vlastnosti produktu a nie sú znížením jeho bežnej kvality . Pri bežných poveternostných vplyvoch a používaní produktu sa vápnik pomaly odbúrava, poprípade odplavuje a výkvety zmiznú po nejakom čase samé od seba.
● Rozdiely vo farbe : farebné betónové produkty sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré už samé o sebe majú menšie farebné rozdiely. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu, podmienky tvrdnutia a vek betónu. preto nemožno zodpovedať za rozdiely v odtieňoch farby. Pri pokládke dlažby odporúčame použiť dlaždice z viacerých paliet súčasne. Tak rozdiely v odtieňoch farby, ako aj výkvety sú pre kvalitatívne vlastnosti produktu bezvýznamné, pretože tieto jeho používaním a poveternostnými vplyvmi postupne miznú.
● Odprskanie hrán : ak sa produkt ukladá na „ doraz “ , vznikajú veľmi úzke špáry, a ak spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečenstvo , že pri vibrovaní a následnom zaťažovaní plochy budú hrany dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odprskanie hrán, čo nie je chyba výrobku, ale chyba pokládky, resp. podložia. Dlaždice sa preto musia pokladať podľa návodu a technických údajov Renitu uverejnených na www.renit.sk.

Toto Upozornenie na technické vlastnosti produktu spoločnosti Renit, s.r.o. je umiestnené na www.renit.sk a vo výrobných priestoroch Renitu.