I.Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Renit beton s.r.o., IČO: 44887647, so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu:

adresa: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
e-mail: renit@renit.sk
telefón: +421 915 777 173

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Správca spracováva vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresu, telefonický a e-mailový kontakt) v prípade, ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom formulára na stránke.

III.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefonický a e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť:
 • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít,
 • poskytnutie služby, ktorú žiada používateľ,
 • zlepšenie našej webovej stránky a jej služieb,
 • zabezpečenie bezpečnosti našej stránky.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.Čas uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje na čas nevyhnutný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí času uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (WooComerce) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese alebo e-maile správcu uvedenom v čl. I týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII.Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.