Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Renit – beton, s.r.o.,
so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, identifikačné číslo 44 887 647
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č.: 59641/B


 

I. Úvodné ustanovenia

 

 Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Renit, s.r.o. ( ďalej len „ VOP “) sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych zmlúv, uzavretých za podmienok uvedených v týchto VOP medzi Renit, s.r.o. ( ďalej len „ Renit “) a odberateľ mi jej produktov a podrobnejšie upravujú obsah ich zmluvného vzťahu. Tieto VOP zaväzujú zmluvné strany iba ak si v individuálne dohodnutej zmluve nedohodnú iný obsah zmluvného vzťahu. Dojednania uvedené v individuálne uzavretej zmluve majú prednosť pred týmito VOP.
Na ú čely týchto VOP sa rozumie pod:

 • produktom jednotlivý výrobok bežnej kvality, ktorý vyrobil Renit z betónovej zmesi sériovo alebo výrobok, ktorý z betónovej zmesi zákazkovo vyrobil Renit na základe objednávky odberateľa;
 • bežnou kvalitou produktu sa rozumie kvalita, pri ktorej sú zachované všetky podstatné vlastností produktu podmieňujúce jeho bezprostredné používanie;
 • odberateľom zmluvná strana bez ohľadu na jeho povahu, ktorý si u Renitu objednala dodanie sériovo alebo na zákazku vyrobeného produktu;
 • zmluvou zmluva uzavretá bez výzvy na kúpu podľa osobitného zákona (250/2007 Z.z.) s individuálne dojednaným množstvom produktov, na základe ktorej sa Renit zaväzuje dodať odberateľovi potvrdené množstvo produktu a odberateľ zaplatiť cenu podľa zmluvy alebo cenníka; individuálnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej obs ah sa odchyluje od VOP.

 

II. Uzavretie zmluvy

 

 1. K uzavieraniu zmlúv dochádza na základe objednávky odberateľa, z ktorej musí vyplynúť množstvo objednaného produktu. Zmluva je uzavretá dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, potvrdením objednávky zo strany Renitu, zaplatením preddavku na cenu alebo zaplatením celkovej ceny.
  1. Záväzok Renitu dodať odberateľovi dohodnuté množstvo produktu v lehote podľa bodu 1.4. vzniká až zaplatením preddavku na cenu.
  2. Uzavretím zmluvy vzniká záväzok odberateľa zaplatiť cenu za produkt vo výške určenej
   a) dohodou pri individuálne uzavretej zmluve alebo
   b) cenníkom;
   ak sa zmluvné strany pri uzavieraní zmluvy nedohodnú inak, záväzné sú vždy jednotkové ceny podľa cenníka Renitu platného v čase uzavretia zmluvy.
  3. Záväzok dodať produkt odberateľovi je splnený jeho odoslaním na prepravu alebo vydaním odberateľovi.
  4. Lehotu na dodanie produktu určuje pri uzavretí zmluvy Renit s prihliadnutím na svoje kapacitné možnosti a požiadavky odberateľa uvedené v objednávke. Lehota na dodanie produktu začína plynúť dňom nasledujúcim po zaplatení zálohovej faktúry. Termín dodania produktu sa považuje za splnený, ak je v dohodnutom termíne vydaný na prepravu alebo pripravený na jeho prevzatie odberateľom. Zmena termínu dodania objednaného produktu sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode, ak ďalej nie je uvedené inak. Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodania, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.
  5. Ak si zmluvné strany dohodli, že produkt si odberateľ prevezme priamo v priestoroch Renitu, zmluva bez ďalšieho zaniká, ak si ho odberateľ neprevezme ani do 15 dní od termínu dodania (1.4.). Odberateľ je oprávnený pred uplynutím 15 dňovej lehoty podľa predchádzajúcej vety jednostranne predĺžiť termín prevzatia produktu iba na základe písomného oznámenia, najviac na dobu ďalších 15 dní. Renit má v prípade predĺženia termínu na prevzatie produktu nárok na poplatok za uskladnenie vo výške 0,05% celkovej ceny za každý deň jeho uskladnenia. Renit nie je povinný vydať produkt skôr, než mu odberateľ zaplatí poplatok za uskladnenie podľa predchádzajúcej vety.
 2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak, Renit sa zaväzuje dodať odberateľovi produkt v bežnej kvalite.
 3. Prepravu produktu obstaráva zásadne odberateľ na svoje náklady a riziko. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť Renit, a to v mene a na účet odberateľa; cena za prepravu nie je súčasťou ceny za produkt.
 4. Renit je vlastníkom produktu až do zaplatenia celkovej ceny.
  1. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa v čase, keď je produkt odovzdaný na prepravu alebo kedy ho odberateľ prevezme. Renit zodpovedá za vadu, ktorú má produkt v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
 5. Pri prevzatí produktu je odberateľ povinný skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného produktu.
 6. Odberateľ je oprávnený pred dodaním produktu zmluvu jednostranne zrušiť, a to bez udania dôvodu. Ak k zrušeniu zmluvy došlo po zaplatení preddavku na cenu, Renit má nárok na paušalizovanú náhradu škody vo výške 15% celkovej ceny, ak predmetom dodania bol sériovo vyrábaný produkt alebo vo výške 50% celkovej ceny, ak predmetom dodania bol produkt vyrábaný na zákazku.

 

III. Platobné podmienky

 

 1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, uzavretím zmluvy vzniká záväzok odberateľa zaplatiť Renitu cenu za produkt vo výške určenej
  a) dohodou alebo
  b) podľa cenníka.
 2. Cena alebo preddavok na cenu sú splatné v termínoch uvedených vo faktúre.
 3. Preddavok na cenu bude fakturovaný zálohovou faktúrou. Renit je oprávnený požadovať preddavok najmenej vo výške 50% celkovej kúpnej ceny.
 4. Zaplatenie ceny alebo preddavku na cenu sa uskutočňuje hotovostnou platbou do pokladne Renitu alebo bezhotovostnou platbou na účet Renitu uvedený vo faktúre alebo zálohovej faktúre.

 

IV. Záverečné ustanovenia

 

 1. VOP zaväzujú zmluvné strany iba ak sa nedohodnú na individuálnej zmluve.
 2. Práva a povinnosti dotknutých strán neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak bola zmluva uzavretá medzi podnikateľmi a podľa Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov upravujúcich postavenie spotrebiteľa, ak je odberateľom spotrebiteľ.
 3. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP, pokiaľ túto otázku brali zmluvné strany pri zakladaní zmluvného vzťahu do úvahy.
 4. VOP sú umiestnené na www.renit.sk a vo výrobných priestoroch Renitu.